Všeobecné obchodné podmienky

dojednané podľa ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Úvod – Obchodné podmienky spotrebiteľ

Tieto Obchodné podmienky (ďalej ako „podmienky“) upravujú podrobnejšie práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvných vzťahov založených kúpnou zmluvou v ktorých na jednej strane vystupuje spoločnosť REVISE a.s., IČO: 36 591 581, so sídlom Mengusovská 1038/8, 040 01 Košice ako predávajúci a na druhej strane druhá zmluvná strana ako kupujúci alebo objednávateľ a ktorých predmetom je dodanie tovaru. Vo veciach, ktoré nie sú upravené príslušnou zmluvou platia tieto podmienky. REVISE, a.s. je prevádzkovateľ internetovej domény http://www.revise.sk/ Pre účely VOP:
VOP: tieto všeobecné obchodné podmienky
predávajúci: spoločnosť REVISE, a.s., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá aj prostredníctvom internetovej stránky predáva tovar.
spotrebiteľ: osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Za spotrebiteľa nie je pre účely týchto VOP považovaný ani kupujúci, ktorý pri objednaní produktu za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy uvedie svoje obchodné meno a identifikačné číslo.
kupujúci: spotrebiteľ.
tovar: tovar ponúkaný predávajúcim najmä prostredníctvom internetovej stránky revise.sk.
objednávka: úkon spotrebiteľa, ktorým vyjadruje vôľu nakúpiť tovar.
cena: celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ ako kupujúci objednal a je uvedená v objednávke, ako aj DPH či iné dane a poplatky, vrátane ceny dopravného.
dopravné: cena za dopravu tovaru k spotrebiteľovi ako kupujúcemu a prípadnú manipuláciu s tovarom (napr. vynáška tovaru a pod.).
Uzavretím zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami a že s nimi súhlasí. V pochybnostiach sa má za to, že kupujúci vyslovuje svoj súhlas so znením týchto podmienok najneskôr dňom odovzdania veci. Na VOP je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto podmienky tvoria nedeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

I. Uzatvorenie zmluvy

1.1. Tieto VOP upravujú najmä:

 • proces nákupu tovaru spotrebiteľom ako kupujúcim,
 • podmienky predaja a nákupu tovaru,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. predávajúceho a spotrebiteľa ako kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru,
 • Reklamačný poriadok, ochrana osobných údajov.

1.2 Objednávku môže kupujúci telefonicky, e-mailom, na webovom sídle predávajúceho. Uskutočnením objednávky kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, akceptuje ponuku predávajúceho a záväzne objednáva predmet objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza okamihom odoslania objednávky kupujúceho a jej prijatia predávajúcim alebo na základe objednávky kupujúceho a priamo jej plnenie predávajúcim. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená aj ústne, alebo aj odovzdaním predmetu kúpy kupujúcim.
1.3 Ak je kúpna zmluva uzatvorená so spotrebiteľom, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na webovom sídle predávajúceho. Uskutočnením objednávky kupujúcim dochádza k vzniku zmluvy a kupujúci vyslovuje súhlas s týmito VOP. Prijatie objednávky predávajúcim potvrdí spotrebiteľovi spravidla e-mailom na e-mailovú adresu zadanú spotrebiteľom. Toto potvrdenie však nemá vplyv na vznik kúpnej zmluvy. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo zo zákonom stanovených dôvodov. Objednávku s dodatkom alebo odchýlkou zmluvné strany nepovažujú za prijatie objednávky. Ponuka musí byť kupujúcim prijatá bez akýchkoľvek výhrad, prípadne predávajúci na žiadosť spotrebiteľa vypracuje upravenú ponuku. V prípade cenovej kalkulácie alebo ponuky je zmluva uzatvorená okamihom odsúhlasenia cenovej kalkulácie alebo ponuky oboma zmluvnými stranami.
1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku spotrebiteľa a nedodať/nevykonať objednávku alebo zrušiť zmluvu bez udania dôvodu.
1.5. V prı́padoch, v ktorých nie je možný odklad, možno objednávku a jej rozšı́renie v rozsahu dohodnúť aj ústne. Predávajúci zabezpečı́ o ústnom podanı́ objednávky záznam, ktorý odovzdá (resp. odošle) spotrebiteľovi spolu s predmetom objednávky. Taktiež pre tieto prı́pady platia tieto podmienky.
1.6. Objednávka oprávňuje predávajúceho k poskytovaniu čiastočných zákaziek svojim subdodávateľom, k vykonaniu a k preprave.

II. Platobné a dodacie podmienky

2.1. Kupujúci je povinný zaplatiť cenu za dodanie tovaru podľa tohto článku pred dodaním tovaru, ak nie je dohodnuté inak. Tovar je fakturovaný za ceny platné v okamihu uzatvorenia zmluvy alebo potvrdenia objednávky. Ak nevyplýva z dojednania inak, sú ceny uvedené s DPH.
2.2. Cena je splatná:
a) pri dodaní tovaru v hotovosti alebo
b) bankovým prevodom na účet predávajúceho s dobou splatnosti vystavenou na faktúre, alebo
c) platbou vopred prevodom z účtu alebo v hotovosti na základe zálohovej faktúry. V prípade pre platbu vopred platí, že odovzdanie alebo odoslanie tovaru kupujúcemu sa uskutoční až po tom, čo bude fakturovaná čiastka pripísaná na účet predávajúcemu, alebo uhradená v hotovosti,
d) prostredníctvom platobnej brány poskytnutej kupujúcim,
e) bezhotovostne platobnou kartou.
2.3. Ak kupujúci požaduje odvoz alebo pristavenie predmetu objednávky do iného miesta podľa jeho určenia, toto sa uskutočnı́ len na náklady a riziko kupujúceho.
2.4. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zloženie primeranej zálohy na objednávku.
2.5. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou platby faktúry o viac ako sedem kalendárnych dní odo dňa splatnosti, je predávajúci oprávnený doposiaľ nedodaný tovar zadržať a vykonať/dodať ho iba oproti platbe vopred, alebo pri poskytnutí záruky, ktorá je pre predávajúceho prijateľná; ak už bol tovar dodaný, je predávajúci oprávnený zobrať tovar späť a dodať ho kupujúcemu opätovne až po zaplatení celej ceny.
2.6. Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak predávajúci upozornil spotrebiteľa/kupujúceho, že ten subjekt, u ktorého je platba ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).
2.7. Tovar je kupujúcemu doručený na adresu určenú kupujúcim v objednávke.
2.8. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru a to:

 • kuriérskou spoločnosťou DSV Slovakia, s. r. o.,
 • osobný odber DSV Slovakia, s. r. o., Diaľničná cesta 5, Hala A, 903 01 Senec
 • kuriérskou spoločnosťou Slovenská pošta, a. s.

2.9. Doručenie objednávky je do 5 pracovných dní, vzhľadom na zvýšený počet objednávok môže dôjsť k miernemu oneskoreniu doručenia zásielky. Doručenie objednávky tovaru, ktorý je na webovom sídle predávajúceho (e-shope) označený "Na objednávku", je zvyčajne do 14 pracovných dní, vzhľadom na zvýšený počet objednávok môže aj tu dôjsť k miernemu oneskoreniu doručenia zásielky.
2.10. Tovar zasielame len v rámci územia Slovenskej Republiky.
2.11. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
2.12. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
2.13. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
2.14. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

III. Práva a povinnosti

3.1. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu dojednanú cenu za tovar a ďalšie náklady vzniknuté predávajúcemu v súvislosti s dodaním tovaru.
3.2. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení ceny a kupujúci je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zničeniu, odcudzeniu, scudzeniu alebo poškodeniu dodaného tovaru až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny. Do tejto doby je vlastníkom tovaru predávajúci a tovar je kupujúcemu iba zverený. Počas zverenia tovaru kupujúci nemôže tovar užívať, spracovať, uhradiť ním svoje dlhy či záväzky, zaťažiť ho právom tretej osoby, inak s ním nakladať alebo tovar ďalej scudziť v prospech tretej osoby.

IV. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

4.1. Pri preberaní tovaru je Spotrebiteľ povinný skontrolovať:
a) či mu bol dodaný tovar v súlade s objednávkou,
b) či mu bol tovar dodaný v množstve v súlade s objednávkou,
c) či je tovar alebo jeho obal poškodený.
4.2. V prípade, že bol spotrebiteľovi dodaný, ktorý si neobjednal, je spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín kontaktovať predávajúceho. V takom prípade je spotrebiteľ oprávnený tovar neprevziať a s osobou, ktorá tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.
4.3. V prípade, ak bol spotrebiteľovi dodaný tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si spotrebiteľ objednal, je spotrebiteľ povinný tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Spotrebiteľ je povinný takýto dodací list ihneď zaslať predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak spotrebiteľ odmietne prevziať tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
4.4. Spotrebiteľ môže tovar reklamovať e-mailom na adrese: revise@revise.sk alebo poštou na adrese aktuálneho sídla predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je spotrebiteľ povinný uviesť:
a) svoje identifikačné údaje,
b) údaje predávajúceho,
c) opis tovaru, ktorý spotrebiteľ reklamuje,
d) popis vady tovaru a
e) číslo objednávky, ktorej sa reklamácia týka.
4.5. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
4.6. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy spotrebiteľ tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k tovaru uvedené inak. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.
4.7. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:
a) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
b) znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o tovar,
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,
d) vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
e) zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
f) pri používaní tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený,
g) mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným a neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.,
h) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
i) po uplynutí záručnej doby.
4.8. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
4.9. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
4.10. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
4.11. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou emailového oznámenia na e-mail, ktorý spotrebiteľ uviedol. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
4.12. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom.
4.13. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
4.14. Odborné posúdenie tovaru musí obsahovať:
a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
c) popis stavu výrobku,
d) výsledok posúdenia,
e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
4.15. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
4.16. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením od predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
4.17. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
4.18. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
4.19. Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.
4.20. Ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho podnet, alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho on-line riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Online riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Spotrebiteľ môže podať sťažnosť prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

V. Osobné údaje a ich ochrana

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa/kupujúceho/objednávateľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ/kupujúci/objednávateľ ako jedna zo zmluvných strán.

5.1 Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
a) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

VI. Odstúpenie od zmluvy

6.1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
6.2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.
6.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní:

 • okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom kúpnej zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene,
 • okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
 • okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý je dodávaný počas vymedzeného obdobia.

6.4. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviekspotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softwéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6.5. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v stanovenej lehote podľa ods. 3 článku VI týchto obchodných podmienok.
6.6. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
6.7. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
6.8. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
6.9. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
6.10. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
6.11. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
6.12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

VII. Záverečné ustanovenia

7.1 Na vzťahy neupravené objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
7.2 Na právne vzťahy výslovne neupravené týmito podmienkami alebo osobitným dojednaním sa použijú príslušné ustanovenia slovenských právnych predpisov.
7.3 Ak by akékoľvek ustanovenie podmienok bolo v rozpore s kogentnými ustanoveniami platných a účinných právnych predpisov v Slovenskej republike, tak sa použijú ustanovenia týchto predpisov, čo však nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení podmienok či na platnosť týchto podmienok ako celku. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že ustanovenia podmienok, ktoré sú odchylné od dispozitívnych ustanovení právnych predpisov, sú takto odchylne dojednané vedome a zároveň prehlasujú, že podľa ich dobrej viery a svedomia, nie sú ustanovenia v rozpore s dobrými mravmi, neporušujú verejný poriadok alebo práva týkajúce sa postavenia osôb, vrátane práva na ochranu osobnosti.
7.4 Predávajúci je oprávnený vykonať zmeny podmienok, pričom je povinný tieto zmeny kupujúcemu oznámiť formou zverejnenia nových podmienok na svojej webovej stránke www.revise.sk a to najneskôr do 14 (štrnásť) dnı́ pred nadobudnutím účinnosti zmeny podmienok. Zmeny podmienok je kupujúci oprávnený odmietnuť v zmenenom rozsahu do 30 (tridsiatich) dní od zverejnenia. Ak kupujúci podmienky v hore uvedenej lehote neodmietne, sú tieto podmienky ú činné v zmenenej forme od okamihu účinnosti ich zmeny určenej predávajúcim. Ak kupujúci zmenené podmienky v dojednanej lehote odmietne, sú okrem zmenených ustanovení ostatné články a odseky účinné a odmietnutá zmena sa posudzuje podľa právnych predpisov. Kupujúci sa zaväzuje priebežne sledovať internetové stránky predávajúceho a zoznamovať sa s ich aktuálnym znením, vrátane znenia podmienok, najmenej jedenkrát týždenne.
7.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z týchto podmienok a zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili.
7.6 Učinnosť týchto podmienok nastáva dňa 01.05.20

 

Úvod – obchodné podmienky podnikateľ

Tieto Obchodné podmienky (ďalej ako „podmienky“) upravujú podrobnejšie práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvných vzťahov založených kúpnou zmluvou v ktorých na jednej strane vystupuje spoločnosť REVISE, a.s., IČO: 36 591 581, so sídlom Mengusovská 1038/8, 040 01 Košice ako predávajúci(ďalej ako „REVISE“) a na druhej strane druhá zmluvná strana ako kupujúci alebo objednávateľ (ďalej ako „Zákazník“) a ktorých predmetom je dodanie tovaru. Vo veciach, ktoré nie sú upravené príslušnou zmluvou platia tieto podmienky. REVISE je prevádzkovateľ internetovej domény http://www.revise.sk/.

Uzavretím zmluvy Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami a že s nimi súhlası́. V pochybnostiach sa má za to, že Zákazník vyslovuje svoj súhlas so znením týchto podmienok najneskôr odovzdania veci. Na tieto podmienky je Zákazník dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto podmienky tvoria nedeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy

I. Uzatvorenie zmluvy

1.1 Podľa ustanovení týchto podmienok sa spravujú právne vzťahy uzavreté medzi REVISE na jednej strane a Zákazníkom na druhej strane, pokiaľ je takýto právny vzťah založený najmä objednávkou Zákazníka. Vo veciach, ktoré nie sú upravené príslušnou potvrdenou objednávkou alebo individuálnou zmluvou platia tieto podmienky.
1.2 Návrh na uzatvorenie zmluvy adresuje Zákazník REVISE najmä písomne objednávkou, prípadne inou formou, ktorá musí obsahovať určenie miesta určenia, fakturačnými údajmi a termínom dodania. Zákaznı́k je povinný poskytnúť REVISE správne fakturačné údaje. Zákazník zodpovedá za škodu spôsobenú REVISE porušenı́m tejto povinnosti.
1.3 Zmluva je uzatvorená prijatím objednávky Zákazníka. Prijatím objednávky REVISE sa rozumie podpísanie objednávky, zaslanie informatívneho e-mailu na e-mailovú adresu, ak bola uvedená v objednávke, prijatie iným vhodným spôsobom so zreteľom na formu vykonanej objednávky alebo konaním REVISE v súlade s objednávkou Zákazníka s úmyslom riadneho splnenia zmluvy. Obsah zmluvy je možné meniť alebo zrušiť iba na základe písomnej dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
1.4 REVISE si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku Zákazníka a nedodať/nevykonať objednávku bez udania dôvodu.
1.5 V prı́padoch v ktorých nie je možný odklad možno objednávku a jej rozšı́renie v rozsahu dohodnúť aj ústne. REVISE zabezpečı́ o ústnom podanı́ objednávky záznam, ktorý odovzdá Zákaznı́kovi spolu s predmetom objednávky. Taktiež pre tieto prı́pady platia tieto podmienky.
1.6 Objednávka oprávňuje REVISE k poskytovaniu čiastočných zákaziek svojim subdodávateľom, k vykonaniu a k preprave ktorého sa týka.

II. Platobné a dodacie podmienky

2.1 Zákazník je povinný zaplatiť cenu za dodanie tovaru podľa tohto článku pred dodaním tovaru, ak nie je dohodnuté inak. Tovar je fakturovaný zo strany REVISE za ceny platné v okamihu uzatvorenia zmluvy, alebo potvrdenia objednávky podľa platného cenníka REVISE. Ak nevyplýva z dojednania inak sú ceny uvedené s DPH.
2.2 Cena je splatná:

 • pri dodaní Tovaru v hotovosti alebo
 • bankovým prevodom na účet REVISE s dobou splatnosti vystavenou na faktúre REVISE, alebo
 • platbou vopred prevodom z účtu alebo v hotovosti na základe zálohovej faktúry. V prípade pre platbu vopred platí, že odovzdanie alebo odoslanie REVISE sa uskutoční až po tom, čo bude fakturovaná čiastka pripísaná na účet REVISE, alebo uhradená v hotovosti oproti potvrdeniu REVISE,
 • prostredníctvom platobnej brány poskytnutej REVISE,
 • bezhotovostne platobnou kartou.

2.3 Na žiadosť Zákaznı́ka označí́ REVISE v objednávke ceny, ktoré možno predpokladať v súvislosti s uskutočnenı́m objednávky. Ceny môžu byť v objednávke uvedené aj prostrednı́ctvom odkazov na zodpovedajúce položky dostupných katalógov. Zákaznı́k berie na vedomie a je uzrozumený s tým, že ceny uvedené v objednávke nie sú vždy konečné a môžu byť iba približné.
2.4 Ak Zákaznı́k požaduje odvoz alebo pristavenie predmetu objednávky do iného miesta podľa jeho určenia, toto sa uskutočnı len na náklady a riziko Zákaznı́ka.
2.5 REVISE je oprávnený požadovať od Zákaznı́ka zloženie primeranej zálohy na cenu objednávky.
2.6 V prípade omeškania Zákazníka s úhradou platby faktúry o viac ako sedem kalendárnych dní odo dňa splatnosti, je REVISE oprávnený doposiaľ nedodaný tovar zadržať a vykonať/dodať ho iba oproti platbe vopred, alebo pri poskytnutí záruky, ktorá je pre REVISE prijateľná; ak už bol tovar dodaný, je REVISE oprávnený zobrať tovar späť a dodať ho Zákazníkovi opätovne až po zaplatení celej ceny. Ustanovenie bodu 2.7 tohto článku nie je týmto dotknuté.
2.7 V prípade, že Zákazník neuhradí riadne a včas cenu alebo jej časť v súvislosti s touto zmluvou, má REVISE nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý (aj začatý) deň omeškania, s čím Zákazník výslovne súhlasí.
2.8 V prípade omeškania Zákazníka s úhradou niektorého peňažného záväzku voči REVISE po dobu viac ako 10 dní sa stávajú splatnými akékoľvek peňažné záväzky a REVISE je oprávnený zastaviť dodanie Tovaru.
2.9 Zákaznı́k je povinný kedykoľvek na žiadosť REVISE poskytnúť bezodkladne informácie o jeho hospodárskej situácii, a to v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie jeho schopnosti plniť záväzky voči REVISE.
2.10 Tovar je kupujúcemu doručený na adresu určenú kupujúcim v objednávke.
2.11 Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru a to:

 • kuriérskou spoločnosťou DSV Slovakia, s. r. o.,
 • osobný odber DSV Slovakia, s. r. o., Diaľničná cesta 5, Hala A, 903 01 Senec
 • kuriérskou spoločnosťou Slovenská pošta, a. s.

2.12 Doručenie objednávky je do 5 pracovné dni, vzhľadom na zvýšený počet objednávok môže dôjsť k miernemu oneskoreniu doručenia zásielky.
2.13 Tovar zasielame len v rámci územia Slovenskej Republiky.
2.14 Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
2.15 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
2.16 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
2.17 Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

III. Práva a povinnosti

3.1 Zákazník je povinný uhradiť REVISE dojednanú cenu za Tovar a ďalšie náklady vzniknuté REVISE v súvislosti s dodaním Tovaru.
3.2 Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na Zákazníka až po úplnom zaplatení ceny a Zákazník je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zničeniu, odcudzeniu, scudzeniu alebo poškodeniu dodaného tovaru až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny. Do tejto doby je vlastníkom tovaru REVISE a tovar je Zákazníkovi iba zverený.
3.3 Počas zverenia tovaru Zákazník nemôže tovar užívať, spracovať, uhradiť ním svoje dlhy či záväzky, zaťažiť ho právom tretej osoby, inak s ním nakladať alebo tovar ďalej scudziť v prospech tretej osoby a to ani v rámci svojho bežného podnikania. Predanie predmetu objednávky a jeho prevzatie Zákaznı́kom sa uskutočňuje v prevádzke REVISE, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Zakazník je povinný si vopred dohodnúť termín odberu.
3.4 Pokiaľ Zákaznı́k neprevezme predmet objednávky v dohodnutom termíne REVISE mu zašle výzvu na určenie náhradného termínu prevzatia predmetu objednávky. Ak ani do jedného týždň a po oznámenı́ ukončenia objednávky a zaslania výzvy Zákazník nespokytne súčinnosť, je REVISE oprávnený vystaviť Zákaznı́kovi faktúru pričom neprevzatie predmetu objednávky nemá vplyv na splatnosť vystavenej faktúry.
3.5 V prı́pade omeškania s prevzatı́m objednávky podľa ods. 3.4 tohto článku, môže REVISE účtovať náklady spojené s úschovou predmetu objednávky v obvyklej výške. Ak sa Zákaznı́k ocitne v omeškanı́ s prevzatı́m objednávky, REVISE je oprávnený predmet objednávky uschovať podľa svojho uváženia za bežných podmienok. Nebezpečenstvo na predmete objednávky a náklady spojené s úschovou v takom prı́pade nesie výlučne Zákaznı́k.
3.6 REVISE zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Zákazníkom.
3.7 Zjavné vady je Zákazník povinný uplatniť u REVISE okamžite pri preberaní objednávky.
3.8 Zákaznı́k je povinný́ si pri prevzatı́ predmet objednávky skontrolovať a v prı́pade, že zistı́ vady, ktoré je možné pri takom prevzatı́ zistiť, ihneď upozorniť. Ak pri preberanı́ objednávky neupozornı́ na vady, nevzniká mu žiaden nárok z včasného uplatnenia závad objednávky.
3.9 V ostatných prı́padoch musia byť vady REVISE pı́somne oznámené bezodkladne po ich zistenı́ a presne špecifikované.

IV. Osobitné ustanovenia

4.1 Pre prípad porušenia povinnostı́ je Zákazník povinný zaplatiť REVISE zmluvnú pokutu vo výške 20% z dojednanej ceny v potvrdenej objednávke, a to za každé jednotlivé porušenie povinnosti Zákaznı́ka.
4.2 V prípade udelenia súhlasu s ukončením zmluvy je REVISE oprávnený požadovať uhradiť od Zákazníka zmluvnú pokutu do výšky 20% z celkovej výšky hodnoty odmietnutej objednávky bez DPH.
4.3 Uhradením zmluvnej pokuty podľa týchto podmienok nie je dotknuté právo REVISE na náhradu škody. Zmluvná pokuta je splatná do 7 (siedmych) pracovných dní odo dňa odoslania výzvy REVISE k zaplateniu tejto zmluvnej pokuty Zákazníkovi.

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Zmluvné strany výslovne vylučujú aplikáciu akýchkoľvek obchodných podmienok Zákaznı́ka na všetky právne vzťahy vzniknuté medzi nimi, a to i vtedy, keď sa na nich Zákazník odkázal alebo odkazuje, a aj keď boli REVISE známe.
5.2 Na právne vzťahy výslovne neupravené týmito podmienkami alebo osobitným dojednaním sa použije príslušné ustanovenia slovenských právnych predpisov.
5.3 Všetky spory sa Zmluvné strany pokúsia riešiť mimosúdnou cestou za účelom zachovania dobrých obchodných vzťahov. V prípade, ak k tomu nedôjde sa Zmluvné strany dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe týchto podmienok alebo uzatvorenej zmluvy alebo súvisiacich s týmito podmienkami alebo zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik, ako aj spory, ktoré vzniknú z iných právnych vzťahov vzniknutých pred podpisom zmluvy, budú riešené pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava (ďalej len „rozhodcovský súd“) jediným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Strany sa týmto dohodli na dodatočnom doplnení právomoci rozhodcovského súdu k predošlým právnym vzťahom medzi stranami. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne dohodli na možnosti súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní.
5.4 Tieto podmienky sú určené pre úpravu vzťahov primárne medzi podnikateľmi, a sú v zmysle ust. § 273 Obchodného zákonníka záväzne. Platné podmienky sú zverejnené na verejnej a bezplatne prı́stupnej webovej stránke REVISE a každý má možnosť sa s nimi kedykoľvek oboznámiť. Zákazník prehlasuje, že pred uzatvorením zmluvy podľa týchto podmienok mal možnosť sa s podmienkami dostatočne oboznámiť a obsah týchto podmienok ovplyvniť vylúčením aplikácie nejakéh o článku ci odseku osobitným dojednaním najmä v potvrdenej objednávke.
5.5 REVISE je oprávnený pre svoju internú potrebu evidovať a spracovávať dáta o Zákazníkovi pochádzajúce od neho alebo tretích osôb, ktoré boli získané z obchodných vzťahov, alebo v súvislosti s nimi.
5.6 Ak by akékoľvek ustanovenie podmienok bolo v rozpore s kogentnými ustanoveniami platných a účinných právnych predpisov v Slovenskej republike, tak sa použijú ustanovenia týchto predpisov, čo však nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení podmienok či na platnosť týchto podmienok ako celku. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že ustanovenia podmienok, ktoré sú odchylné od dispozitívnych ustanovení právnych predpisov, sú takto odchylne dojednané vedome a zároveň prehlasujú, že podľa ich dobrej viery a svedomia, nie sú ustanovenia v rozpore s dobrými mravmi, neporušujú verejný poriadok alebo práva tykajúceho sa postavenia osôb, vrátane práva na ochranu osobnosti.
5.7 REVISE je oprávnený vykonať zmeny podmienok, pričom je povinný tieto zmeny Zákaznı́kovi oznámiť formou zverejnenia nových podmienok na svojej webovej stránke www.revise.sk a to najneskôr do 14 (štrnásť) dnı́ pred nadobudnutím účinnosti zmeny podmienok. Zmeny podmienok je Zákazník oprávnený odmietnúť v zmenom rozsahu do 30 (tridsiatich) dní od zverejnenia. Ak Zákazník podmienky v hore uvedenej lehote neodmietne, sú tieto podmienky ú činné v zmenenej forme od okamihu účinnosti ich zmeny určenej REVISE. Ak Zákazník zmenené podmienky v dojednanej lehote odmietne, sú okrem zmenených ustanovení ostatné články a odseky účinné a odmietnutá zmena sa posudzuje podľa právnych predpisov. Zákaznı́k sa zaväzuje priebežne sledovať internetové stránky REVISE a zoznamovať sa s ich aktuálnym znením, vrátane znenia podmienok, najmenej jedenkrát týždenne.
5.8 Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z týchto podmienok a zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili.
5.9 Učinnosť týchto podmienok nastáva dňa 01.05.2021.