Všeobecné obchodné podmienky

dohodnuté podľa ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka


Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) upravujú podrobnejšie práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvných vzťahov založených kúpnou zmluvou alebo zmluvou o dielo, v ktorých na jednej strane vystupuje spoločnosť REVISE a.s., IČO: 36 591 581, so sídlom Mengusovská 1038/8, 040 01 Košice - mestská časť Sever ako predávajúci alebo zhotoviteľ (ďalej: „Revise“) a na druhej strane druhá zmluvná strana ako kupujúci alebo objednávateľ (ďalej: „Zákazník“) a ktorých predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb (ďalej spolu ako: „Tovar“). Vo veciach, ktoré nie sú upravené príslušnou zmluvou platia tieto podmienky. Revise je prevádzkovateľ internetovej domény www.revise.sk.

čl. 1
Uzatvorenie zmluvy

1. Podľa ustanovení týchto podmienok sa spravujú aj právne vzťahy uzavreté medzi Revise na jednej strane a Zákazníkom na druhej strane, pokiaľ je takýto právny vzťah založený objednávkou Zákazníka. Vo veciach, ktoré nie sú upravené príslušnou potvrdenou objednávkou, platia tieto podmienky.

2. Návrh na uzatvorenie zmluvy adresuje Zákazník Revise najmä písomne, telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom e-shopu na webovom sídle Revise (www.revise.sk) obsahujúcu objednávku tovaru a/alebo služby.

3. Zmluva je uzatvorená prijatím objednávky Zákazníka. Prijatím objednávky Revise sa rozumie zaslanie informatívneho e-mailu na e-mailovú adresu, ak bola uvedená v objednávke, prijatie iným vhodným spôsobom so zreteľom na formu vykonanej objednávky alebo konaním Revise v súlade s objednávkou Zákazníka s cieľom riadneho splnenia zmluvy. Obsah zmluvy je možné meniť alebo zrušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

4. Revise si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku Zákazníka a nedodať mu Tovar bez udania dôvodu.

5. Uzavretím zmluvy Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto podmienky je Zákazník dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto podmienky tvoria nedeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

čl. 2
Platobné podmienky

1. Zákazník je povinný zaplatiť cenu za Tovar podľa tohto článku po uzatvorení zmluvy. Tovar je fakturovaný zo strany Revise za ceny platné v okamihu uzatvorenia zmluvy, alebo potvrdenia objednávky podľa platného cenníka Revise.

2. Cena za tovar je splatná
a. pri dodaní tovaru v hotovosti, alebo
b. bankovým prevodom na účet Revise s dobou splatnosti vystavenou na faktúre Revise, alebo
c. platbou vopred prevodom z účtu alebo v hotovosti na základe zálohovej faktúry. V prípade platby vopred platí, že dodanie tovaru Zákazníkovi sa uskutoční až po tom, čo bude fakturovaná čiastka pripísaná na účet Revise alebo uhradená v hotovosti oproti potvrdeniu Revise.

3. V prípade omeškania Zákazníka s úhradou platby faktúry o viac ako tri kalendárne dni odo dňa splatnosti, je Revise oprávnený doposiaľ nedodaný tovar zadržať a dodať ho iba oproti platbe vopred, alebo pri poskytnutí záruky, ktorá je pre Revise prijateľná; ak už bol tovar dodaný, je Revise oprávnený zobrať tovar späť a dodať ho Zákazníkovi opätovne až po zaplatení celej ceny. Ustanovenie bodu 4. tohto článku nie je týmto dotknuté.

4. Nezaplatenie vyfakturovanej ceny Zákazníkom  má za následok oprávnenie Revise požadovať od Zákazníka zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý (aj začatý) deň omeškania, s čím Zákazník výslovne súhlasí.

5. Ak je s výnimkou ustanovení vyššie uvedených a vzhľadom k poskytnutým zárukám cena za Tovar platená cena v splátkach, skutočnosť nezaplatenia jednej stanovenej splátky má za následok stratu výhody splátok a okamžitú splatnosť celej ceny. Okrem toho je Revise oprávnený pozastaviť platenie svojich vlastných záväzkov voči Zákazníkovi a to až do úplného uhradenia nevyrovnaných čiastok.

6. Čiastky, ktoré Revise dlží Zákazníkovi a naopak môžu byť vzájomne započítané.

7. V prípade omeškania Zákazníka s úhradou niektorého peňažného záväzku voči Revise po dobu viac ako 10 dní sa stávajú splatnými akékoľvek peňažné záväzky a Revise je oprávnený zastaviť dodávky ďalšieho Tovaru.

8. Zákazník výslovne berie na vedomie, že omeškanie úhrady kúpnej ceny resp. jej časti za odobratý Tovar počas doby dlhšej ako 30 dní, je zo strany Revise považované za porušenie zmluvy podstatným spôsobom v zmysle ust. § 345 Obchodného zákonníka. V prípade, že Revise využije svoje právo a od zmluvy odstúpi, je oprávnený s ohľadom na dojednanú výhradu vlastníctva k dodanému Tovaru odobrať tento Tovar späť a Zákazník je povinný neodkladne mu spätný odber umožniť a uhradiť Revise náklady spojené so spätným odberom. Pokiaľ nie je možný spätný odber dodaného Tovaru (zničenie, odcudzenie a pod.), Zákazník je povinný k peňažnej náhrade.

čl. 3
Prechod práv a povinností

1. Vlastnícke právo k dodanému Tovaru prechádza na Zákazníka až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a Zákazník je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zničeniu, odcudzeniu, scudzeniu alebo poškodeniu dodaného Tovaru až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny. Do tejto doby je vlastníkom tovaru Revise a Tovar je Zákazníkovi iba zverený. Počas zverenia Tovaru Zákazník nemôže Tovar užívať, spracovať, uhradiť ním svoje dlhy či záväzky, zaťažiť ho právom tretej osoby, inak s ním nakladať alebo Tovar ďalej scudziť v prospech tretej osoby a to ani v rámci svojho bežného podnikania.

2. Ak Zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, je Revise oprávnený, pokiaľ netrvá na plnení zmluvy a nevyžaduje náhradu škody z oneskoreného prevzatia, odstúpiť od zmluvy, predať Tovar inde a vyžadovať od Zákazníka náhradu škody za straty takto vzniknuté, alebo - a to podľa svojho vlastného uváženia - nechať tento Tovar uskladniť na nebezpečie a náklady Zákazníka vo svojom vlastnom sklade alebo vo verejnom sklade.

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Zákazníka prevzatím tovaru. Nebezpečenstvo škody prechádza na zákazníka tiež odovzdaním tovaru zo strany Revise určenému dopravcovi alebo doručením na miesto dodania alebo uskladnením podľa ods. 2 tohto článku.

4. Zjavné vady Tovaru je Zákazník povinný uplatniť u Revise okamžite pri preberaní Tovaru.

5. Zákazník je povinný s náležitou pozornosťou každú dodávku prezrieť a o prípadných nedostatkoch v druhu alebo v množstve Tovaru alebo o prípadných viditeľných poškodeniach Tovaru vyhotoviť písomný zápis, ktorý musí byť potvrdený aj dopravcom, a bezodkladne informovať Revise.

6. Vady je možné uznať len pri ich uplatnení u Revise do 5 pracovných dní po prevzatí Tovaru, a to písomne. Z uplatnenia vady musí byť zrejmé, ku ktorej objednávke Zákazníka sa vzťahuje a Zákazník je povinný priložiť k uplatneniu vady kópiu príslušného dodacieho / prepravného listu.

čl. 4
Osobitné ustanovenia

1. V prípade udelenia súhlasu s ukončením zmluvy je Revise oprávnený požadovať uhradiť od Zákazníka zmluvnú pokutu do výšky 20% z celkovej výšky hodnoty odmietnutého Tovaru bez DPH.

2. Revise je ďalej oprávnený požadovať od Zákazníka zmluvnú pokutu do výšky 20% z ceny Tovaru bez DPH, pokiaľ zákazník poruší svoju povinnosť podľa čl. 2 ods. 2 týchto podmienok.

3. Zákazník výslovne súhlasí s možnosťou Revise uplatňovať voči nemu zmluvnú pokutu podľa tých podmienok.

4. Revise je oprávnený pre svoju internú potrebu evidovať a spracovávať dáta o Zákazníkoch (B2B) pochádzajúce od Zákazníkov alebo tretích osôb, ktoré boli získané z obchodných vzťahov, alebo v súvislosti s nimi.


čl. 5
Záverečné ustanovenia

1. S týmito podmienkami oboznámil Revise Zákazníka pri prvom spoločnom obchodnom styku ako aj na www.revise.sk.

2. Zmluvné strany považujú za písomnú komunikáciu aj takú písomnú komunikáciu, ktorá je vykonávaná elektronicky (e-mail apod.), a to vrátane objednávky Zákazníka a jej následného potvrdenia Revise.

3. Všetky spory medzi Revise a Zákazníkom vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie nárokov súvisiacich so Všeobecnými obchodnými podmienkami Revise budú riešené Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 51412772 (ďalej len „rozhodcovský súd“) jedným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne dohodli na možnosti súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní.

4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia od 01.01.2020.